Работно време: 10:00 - 20:00 ч.

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни 

В съответствие с изискванията на действащото национално и европейско законодателство относно защитата на личните данни на физическите лица, Ви информираме за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, правата Ви и начина, по който може да ги упражните. Ние обработваме данните Ви по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане чрез подходящи технически или организационни мерки.

Информация за нас

„Игри за живота“ ЕООД, ЕИК: 204749636, Адрес: София, 1797, ж.к.Младост 1 бл.89 вх.В ет.1 ап.41, лице за контакт, Камелия Митева, info@bio-game.org.

Лични данни

„Игри за живота“ ЕООД обработва Вашите лични данни единствено с цел да отговорим на Вашите въпроси и/или заявки за рождени дни, работилници, ваканционни програми или детски групи, за да осъществяваме връзка с Вас, както и за да сключим и изпълним договор за предоставяне на конкретна услуга. 

Вашите лични данни не се предоставят на трети лица освен в случаи, регламентирани със закон или при Ваше доброволно и изрично съгласие (единствено в случаите, когато е необходимо сключване на договор за застраховка за Вашето дете). В качеството си на администратор на лични данни обработваме следните видове лични данни:

 • Вашите имена; имената и възрастта на детето Ви. 
 • Информация, която представлява специална категория личнни данни, в случаите когато е направена заявка за присъствие на дете на някое от събитията, които организираме, относно: алергии, здравословни или поведенчески особености, с цел да бъде съобразена храната, необходимата грижа или бърза реакция, ако е необходима такава.
 • Информация, споделена с нас, като: телефонен номер, имейл адрес, банкова сметка, ЕГН.
 • Направени снимки по време на организирани рождени дни, работилници, ваканции или тиймбилдинг.
 • Всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по телефон, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи.

 

Основания за обработка на Ваши лични данни:
 • Предварително дадено от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели.
 • Обработването е необходимо за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването и/или за изпълнението на договор за предоставяне на услуга, която предлагаме.
 • В случаите, когато е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни.

 

Колко време съхраняваме личните Ви данни?

Ние съхраняваме лични Ви данни за времето, необходимо за изпълнение на целите, за които сте дали съгласие за предоставяне на данните. Също така за времето за изпълнение на законовите ни задължения, например на основание Закон за счетоводството или други нормативни актове.

 

Вашите права при обработване на личните Ви данни:
 • Когато Вашите лични данни се обработват от нас, Вие имате право да знаете за това.
 • Имате право на достъп до Вашите данни и право те да бъдат незабавно коригирани, ако са неточни или непълни.
 • Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като ни изпратите заявление на следната електронен адрес: info@bio-game.org.
 • Имате право да изискате данните ви да бъдат изтрити (правото да бъдеш забравен), когато: повече не са необходими за целите, за които сме ги събрали; сте оттеглили своето съгласие; сте възразили да бъдете субект на профилиране; данните са обработвани незаконосъобразно.
 • Имате право на ограничаване на обработване на данните, когато считате, че те са неточни, неправомерно обработвани, не са необходими повече за целите, за които са били събрани. В тези случаи се ограничава обработването им, но ние продължава да ги съхраняваме.
 • Можете да поискате за която и да е от посочените по-горе промени да бъде съобщено на други страни, пред които данните са били разкрити.
 • Имате право да поискате личните Ви данни да не бъдат обект на профилиране, т. е. правото да не сте субект на решение, основано единствено на автоматични средства, доколкото то се използва във връзка с информацията за посещенията Ви на този уебсайт.
 • Имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/), Инспектората към Висшия съдебен съвет или пред съответния български съд по всяко време, ако считате, че правата Ви за защита на данните са нарушени.

 

Информация, свързана с обработването на личните Ви данни, можете да получите чрез подаване на електронно заявление на info@bio-game.org.