Работно време: 10:00 - 20:00 ч.

Декларация за съгласие за обработване на лични данни

Декларация за съгласие за обработване на лични данни

„Игри за живота“ ЕООД, с лице за контакт: Камелия Митева, info@bio-game.org, изпълнява всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. и Закон за защита на личните данни с цел осигуряване защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Съгласие 

Вашето изрично съгласие е необходимо, за да могат да бъдат обработвани предоставените от Вас лични данни. Можете да оттеглите съгласието за обработване на Вашите лични данни по всяко време, като ни изпратите заявление на следния електронен адрес: info@bio-game.org

С приемането на настоящата декларация Вие предоставяте съгласието си на „Игри за живота“ ЕООД да обработва Вашите личните данни и тези на Вашето дете/деца за посочените цели.

С приемане на настоящата декларация Вие се съгласявате да обработваме и съхраняваме Вашите лични данни само и единствено, за да отговорим на Вашите въпроси и/или заявки за рождени дни, работилници, ваканционни програми или детски групи; за да осъществяваме връзка с Вас; за да сключим и изпълним договор за предоставяне на конкретна услуга. 

Вашите лични данни не се предоставят на трети лица освен в случаи, регламентирани със закон или при Ваше доброволно и изрично съгласие (единствено в случаите, когато е необходимо сключване на договор за застраховка за Вашето дете). 

В качеството си на администратор на лични данни обработваме следните видове лични данни:

 • Вашите имена; имената и възрастта на детето Ви. 
 • Специфични лични данни относно здравословното състояние на конкретно дете, в случаите когато са предоставени данни за дете във връзка с алергии, здравословни или поведенчески особености, с цел да бъде съобразена храната, необходимата грижа или бърза реакция, ако е необходима такава при провеждане на събитие.
 • Информация, споделена с нас, като: телефонен номер, имейл адрес, банкова сметка, ЕГН.
 • Направени снимки по време на организирани рождени дни, работилници, ваканции или тиймбилдинг с цел да Ви бъдат предоставени.
 • Всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по телефон, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи.

 

Основания за обработка на Ваши лични данни:

 • Предварително дадено от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели.
 • Обработването е необходимо за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването и/или за изпълнението на договор за предоставяне на услуга, която предлагаме.
 • В случаите, когато е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни.

 

Колко време съхраняваме личните Ви данни?

Ние съхраняваме лични Ви данни за времето, необходимо за изпълнение на целите, за които сме събрали данните, с оглед законовите ни задължения.

Вашите права при обработване на личните Ви данни:

 • Когато Вашите лични данни се обработват от нас, Вие имате право да знаете за това.
 • Имате право на достъп до Вашите данни и право те да бъдат незабавно коригирани, ако са неточни или непълни.
 • Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като ни изпратите имейл.
 • Имате право да изискате данните ви да бъдат изтрити, когато: повече не са необходими за целите, за които сме ги събрали; сте оттеглили своето съгласие; или да бъде ограничено тяхното обработване, ако смятате, че е неправилно и незаконно, и да поискате да бъдат заличени.
 • Можете да поискате за която и да е от посочените по-горе промени да бъде съобщено на други страни, пред които данните са били разкрити.
 • Имате право да поискате личните Ви данни да не бъдат обект на профилиране, т. е. правото да не сте субект на решение, основано единствено на автоматични средства, доколкото то се използва във връзка с информацията за посещенията Ви на този уебсайт.
 • Имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/), Инспектората към Висшия съдебен съвет или пред съответния български съд по всяко време, ако смятате, че правата ви за защита на данните са нарушени.

 

Информация, свързана с обработването на личните Ви данни, можете да получите чрез подаване на електронно заявление на info@bio-game.org.