Био игри

Игри вдъхновени от природата

Детската агресия, играта и живота…/ Children aggression, play and life …

| 0 коментара

23 август 2011 година е. По новините съобщиха че дванадесетгодишния Цветан е убит от непълнолетен. Бучка засяда в гърлото ми, иде ми да преместя програмата, да отида в другата стая. Уви, нищо не помага. Несправедливост, гняв, безсилие, сълзи…

Ти, читателю, навярно си се чувствал по същия начин доста пъти. Обаче мисълта че непълнолетен може да убие друг такъв е страшна! Борбата срещу бъдещи подобни деяния е тежка. Но има хора, които се борят. Такива са родителите на убитият Цветан. Те основават фондация „Цветан Цанов“, чиято основна цел е да търси решение на наболелия проблем с тийнейджърската агресия и насилие между децата в България. Искрено им се възхищавам и подкрепям.

Затова приех поканата им за благотворителния фестивал „Играй живота“. Той се състоя на 19 и 20 октомври пред Паметника на съветската армия. Целта му е да провокира децата да бъдат отговорни към собствения си живот и този на връстниците им, да им покаже, че има много, различни смислени и творчески начини да изразходват енергията си.

Беше ми ясно че съм част от нещо необикновено и отговорно! Бях подготвила няколко занимания- експерименти с киселини и основи и творчество с домашен пластилин. Исках да им е интересно, исках да им покажа че биологията и природата са прекрасни. Само по този начин- чрез ентусиазъм, мога да запаля някой друг да обича. И се получи. Някой ги беше срам, други не искаха да тръгват.

Накрая на деня се питах колко струва един човешки живот? А този на дете? Отговорът е безценен! Както и детската усмивка и блеснали очи за живот. Наша отговорност е, на всеки един от нас, да успеем да покажем това на децата!

Всички права запазени. Моля не възпроизвеждайте под никаква форма без изричното писмено съгласие на Био игри (info@bio-game.org).

It’s August the 23-rd 2011. The news reported that the twelve-year Tsvetan was killed by a minor. A lump stuck in my throat, I want to change the channel, to go into the other room. Alas, nothing helped. Injustice, anger, frustration, tears

You, dear reader, probably felt the same way many times. But the thought that a minor can kill another one is scary! The fight against such future acts is hard. But there are people who fight. These are the parents of the murdered Tsvetan. They founded the “ Tsvetan Tsanov “ foundation which main aim is to seek a solution to the pressing problem of teenage aggression and violence among children in Bulgaria. I personally admire and support them sincerely.

This is why I accepted their invitation to charity festival “ Play Life.“ The festiva took place on the 19-th and 20-th of October at the Monument of the Soviet Army in Sofia. Its aim is to provoke children to be responsible for their own lives and that of their peers, to show them that there are many meaningful and creative ways to spend their energy.

It was clear that I am part of something extraordinary and responsible! I prepared several activities, experiments with acids and bases and creativity with homemade plasticine. I wanted them to feel interested, I wanted to show them that biology and nature are wonderful. Only in this way, through enthusiasm and empowerment, I am able to light up someone else to love. And it worked. Some children were shy, others did not want to leave.

At the end of the day, I was wondering how much human life costs. What about the life of a child? The answer is: it is priceless! A child’s smile and bright eyes filled with life are priceless. It is our responsibility, each one of us, to show this to children!

All rights reserved. Please do not reproduced in any form without the express written consent of Bio games (info@bio-game.org).

Вашият коментар